2017-03-01

Instrukcja

1. Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem aktywnych elementów „Menu użytkownika ”. Klikając w element „Menu użytkownika” użytkownik przechodzi do poszczególnych katalogów przypisanych do wskazanego elementu „Menu użytkownika”. Na podobnych zasadach odbywa się przechodzenie do kolejnych podkatalogów. Nazwa katalogu, w którym znajduje się użytkownik wyświetla się nad „Menu użytkownika” na niebiesko.

Podczas przeglądania dokumentu użytkownik ma możliwość przejścia do folderu nadrzędnego dla przeglądanego dokumentu poprzez wybranie hiperlinku z nazwą jednego z folderów ścieżki zagłębienia znajdującą się w pasku nawigacyjnym (nad treścią „menu użytkownika”. Nawigacja rozpoczyna się każdorazowo od  „Strony głównej” Biuletynu).Klikając odnośnik „Strona główna” użytkownik jest odsyłany na stronę główną Biuletynu. 

2. Praca z dokumentami

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie dostępne są z kilku poziomów:

  • Menu użytkownika,
  • Wyszukiwania ogólnego i zaawansowanego,
  • Rejestru zmian.

Dostępność z poziomu „Menu użytkownika”. Klikając w jeden z elementów „Menu użytkownika” użytkownik zostaje przeniesiony na podstronę zawierającą opublikowane dokumenty przyporządkowane do konkretnego elementu „Menu użytkownika”. Dokumenty wyświetlane są w kolejności malejącej względem daty publikacji. Użytkownik ma możliwość sortowania listy wyświetlonych dokumentów poprzez kliknięcie w jedną z nazw kolumn (data publikacji, symbol, tytuł dokumentu). Przejście do dokumentu następuje po kliknięciu w datę, symbol lub tytuł wybranego do przejrzenia dokumentu.

Dostępność z poziomu „wyszukiwania zaawansowanego”. Po wpisaniu jakiegokolwiek słowa bądź frazy w okno wyszukiwania pojawi się informacja o wynikach przeszukiwania. Jeżeli system odnajdzie w bazach szukane słowo lub frazę poinformuje o tym wyświetlając tytuł dokumentu zawierającego w treści, tytule, nazwie załącznika, słowach kluczowych bądź komentarzu szukane elementy. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu.

Dostępność z poziomu „Rejestru zmian”. Z tego poziomu dostępne są dokumenty, na których dokonywane były prace redakcyjne, np. zmieniono treść dokumentu, dodano komentarz, dodano bądź usunięto załącznik. Po kliknięciu w odnośnik „Rejestr zmian” dostępny z każdego poziomu Biuletynu, użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą listę dokumentów, na których dokonywane były zmiany wraz z opisem tych zmian. Lista prezentuje modyfikowane dokumenty z poszczególnych dni. Klikając w tytuł dokumentu użytkownik zostanie przeniesiony na podstronę zawierającą pełną treść dokumentu. Jeżeli dokument posiada załączniki, informacja o nazwie dołączonego pliku i jego rozmiarach znajdzie się w na podstronie z treścią dokumentu. Każda podstrona zawierająca dokument posiada pasek ze ścieżką umożliwiającą przechodzenie do katalogów nadrzędnych.

 

3. Wyszukiwanie

Zawartość Biuletynu może być przeszukiwana na dwa sposoby:

  • ogólny,
  • zaawansowany.

Wyszukiwanie ogólnerozpoczyna się po wpisaniu w okno wyszukiwania - znajdujące się na każdym poziomie Biuletynu wyrazu bądź frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stąd też w wynikach wyszukiwania może pojawić się wiele znalezionych pozycji.

Wyszukiwanie zaawansowanepozwala na zawężanie obszaru wyszukiwania. Umożliwia definiowanie zakresu czasowego poszukiwanych dokumentów, szukanie w poszczególnych elementach dokumentu, np. w tytule, komentarzu, szukanie w pojedynczych katalogach Menu, a także przeszukiwanie poszczególnych rodzajów dokumentów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się